Regulamin Maratonu IV Tour de WOŚP

I. Postanowienia ogólne

 1. IV TOUR de WOŚP (dalej: „Maraton”) jest imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo Rowerowe” w Kórniku (dalej: „Organizator”).
 2. Wszelkie postanowienia Organizator ogłasza poprzez komunikaty techniczne publikowane na stronie facebookowej Organizatora albo na stronie www.kbrkornik.pl
 3. Maraton odbywa się w dniu finału WOŚP, tj. 10 stycznia 2021 31 stycznia 2021 roku, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Trasy maratonu, zadeklarowane przy rejestracji Uczestnik może pokonać na 7 dni przed lub 7 dni po 10 stycznia od 3 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021. Ostateczny termin zaliczenia zadeklarowanych tras mija 17 31 stycznia 2021 o godz. 23:59.

II. Zgłoszenia

 1. Zapisy na Maraton odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, udostępnionego na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/Bractwo/ w zakładce IV Tour de WOŚP.
 2. Uczestnicy Maratonu, w dniu rozpoczęcia zawodów, muszą mieć ukończone 18 lat.
 3. Limit zgłoszeń publikowany jest przez Organizatora w komunikacie technicznym.
 4. Start w Maratonie wymaga wniesienia opłaty startowej oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnicy wpisani na listę startową zobowiązani są w ciągu 3 dni od daty wpisu na listę dokonać opłaty startowej, pod rygorem skreślenia z listy.
 6. Opłata startowa za udział w IV TOUR de WOŚP wynosi 110,00 zł od osoby, bez względu na wybrany dystans Maratonu. Kwota 100,00 zł z wniesionej opłaty zostanie przekazana przez Organizatora jako datek dla Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 10 zł pokrywa część kosztów produkcji pamiątkowego medalu.
 7. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy: Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo Rowerowe” w Kórniku, 08 1240 6524 1111 0010 6703 1370 koniecznie z dopiskiem „IV Tour de WOŚP Imię i nazwisko”.
 8. Opłatę można wnieść również za pomocą udostępnionej w serwisie b4sportline.pl płatności elektronicznej operatora Blue Media. 
 9. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 III. Wyposażenie Uczestników.

 1. Wyposażenie obowiązkowe:
  • sprawny technicznie rower,
  • sprawne oświetlenie przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone),
  • urządzenie zapisujące ślad przejazdu (sprawdzenie śladu GPS będzie podstawą do weryfikacji przejechania trasy).
 2. Wyposażenie zalecane:
  • kask rowerowy,
  • zapasowe dętki i klocki hamulcowe, narzędzia rowerowe,
  • oświetlenie używane także w czasie dnia,
  • ubiór zapewniający widoczność (odzież fluorescencyjna, odblaskowa, etc.).
 3. Przez sprawny technicznie rower, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Organizator rozumie rower spełniający warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).

IV. Przebieg Maratonu.

 1. Każdy Uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność, co potwierdza, akceptując niniejszy regulamin przy rejestracji.
 2. Trasy Maratonu, o których mowa w ust. 4 każdy uczestnik pokonuje samodzielnie na rowerze. W sytuacji, w której przejazd taki odbywa się w normalnym ruchu drogowym, uczestnik Maratonu ma obowiązek kierować się przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szczególny nacisk kłaść należy na zapewnienie odpowiedniej widoczności rowerzysty, a zwłaszcza na oświetlenie i elementy odblaskowe.
 3. Maraton składa się z trzech etapów, a jego ukończenie oznacza przejechanie na rowerze jednej lub więcej wyznaczonych tras.
 4. Ustala się następujące dystanse: 100 km / 50 km / 25 km. Uczestnik może przejechać każdy z dystansów osobno, może łącznie lub wg dowolnej kolejności.
 5. Uczestnik może również zadeklarować i pokonać na rowerze dystans 200 km, przy czym wyzwanie to może być zrealizowane tylko w dniu 10.01.2021 r. lub 31.01.2021 (oznacza to, iż dystans 200 km trzeba przejechać 10.01.2021 lub 31.01.2021 pomiędzy godziną 0.00, a godziną 23:59).
 6. Ślad przejazdu (link do aktywności udostępnionej publicznie) Uczestnik wysyła pocztą elektroniczną na adres kbrkornik@gmail.com oraz publikuje w serwisie Facebook (www.facebook.com/kbrkornik/) ślad przejechanej trasy oraz zdjęcie oznaczone hasztagiem #KBRKornik i #WOŚP2021. Na tej podstawie Organizator prześle Uczestnikowi przesyłką pocztową medal okolicznościowy.
 7. Zakazana jest jazda pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 8. Termin do nadesłania śladów z pokonanych dystansów upływa w dniu 20.01.2021 02.02.2021 r. o godz. 23:59.
 9. Możliwe jest pokonanie wyzwania określonego w pkt IV.4. na trenażerze, pod warunkiem nadesłania śladu takiej aktywności (link do programu, którego używacie, pamiętając, by był on udostępniony publicznie), z zastrzeżeniem, by na dystans 25 km miał min. 1000 metrów przewyższenia (warunek ilości przewyższeń nie dotyczy dystansu 50 km i 100 km na trenażerze, a także nie dotyczy żadnego dystansu pokonywanego na zewnątrz).

 V. Świadczenia.

 1. Zawodnicy którzy ukończą Maraton otrzymują pamiątkowy medal.
 2. Zawodnicy, którzy ukończą Maraton na dystansie i warunkach określonych w pkt IV.5 otrzymają dodatkowy upominek od naszego sponsora.
 3. Koszt wysyłki ponosi Organizator.

VI. Zgody i oświadczenia.

 1. Uczestnik Maratonu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, (zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018  r. o Ochronie Danych Osobowych, tj. Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2019, poz. 123). Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Maratonie.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany regulaminu dokonuje Organizator, a publikowane są one jako komunikaty techniczne.
 2. Zgłoszenie się do Maratonu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. Warunkiem uczestnictwa w Maratonie jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Organizator Maratonu nie jest odpowiedzialny wobec uczestników Maratonu za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Maratonem.
 4. Organizator ma prawo do odwołania Maratonu:
  • w przypadku wystąpienia siły wyższej,
  • z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, itp.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z odwołaniem Maratonu z przyczyn wskazanych w punkcie 4.
 6. W przypadkach spornych, lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

Edit z dnia 06.01.2021: Wyżej w Regulaminie dokonano skreśleń i uzupełnień, wobec zmiany terminu Finału WOŚP (ze względu na obostrzenia związane z pandemią). I tak: zmianie uległy terminy określone w pkt I.3., I.4., IV.5., IV.8. oraz uzupełniono regulamin o możliwość startu na trenażerze (pkt IV.9.)