Regulamin V Kórnickiego Maratonu Turystycznego (V KMT) 03-04.08.2019 r.

I. Postanowienia ogólne
 1. Maraton V KMT jest imprezą integracyjną organizowaną przez Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo Rowerowe” w Kórniku.
 2. Maraton nie ma charakteru wyścigu, lecz niesformalizowanej imprezy towarzyskiej dla bardzo dobrze przygotowanych kondycyjnie miłośników długodystansowej jazdy na rowerze.
 3. Nad prawidłową organizacją i przebiegiem maratonu czuwa Organizator lub osoby przez nich wyznaczone.
 4. W skład grupy osób wyznaczonych przez Organizatora, o której mowa w pkt 3 wchodzą osoby o dużym doświadczeniu w maratonach kolarskich lub bezpośrednio zaangażowane w organizację maratonu.
 5. Wszystkie postanowienia Organizator ogłosi poprzez komunikaty techniczne publikowane na stronie facebookowej maratonu albo na stronie www.kbrkornik.pl
 6. Maraton odbywa się w pierwszy weekend sierpnia. Za pierwszy weekend sierpnia uznaje się ten, którego oba dni (sobota, niedziela) wypadają
  w sierpniu.
II. Zgłoszenia
 1. Zapisy na maraton odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który publikowany jest przez Organizatora w odrębnym komunikacie technicznym i dostępny jest na stronie Stowarzyszenia (www.kbrkornik.pl) w odpowiedniej zakładce.
 2. Uczestnicy maratonu w dniu rozpoczęcia maratonu muszą mieć ukończone 18 lat.
 3. Limit zgłoszeń wynosi 150 osób i liczy się łącznie, bez względu na wybrany dystans.
 4. Start w Maratonie wymaga:
  a) wniesienia opłaty startowej,
  b) podpisania karty zgłoszenia do maratonu, o której mowa w pkt III.1,
  c) akceptacji niniejszego regulaminu i podpisania oświadczenia przedstartowego najpóźniej w dniu maratonu.
 5. Uczestnicy wpisani na listę startową zobowiązani są w ciągu 7 dni od daty wpisu na listę dokonać opłaty wpisowej pod rygorem skreślenia z listy.
 6. Rezygnacja ze startu w maratonie zgłoszona Organizatorowi do dnia 30.06.2019 r. oznacza, że Organizator zwróci osobie rezygnującej jej opłatę startową. Rezygnacja po wyżej wymienionym terminie lub nie stawienie się na starcie maratonu oznacza, że opłata nie podlega zwrotowi.
 7. Opłata startowa za udział w V Kórnickim Maratonie Turystycznym wynosi:
  a) 100,00 zł od osoby bez względu na wybrany dystans Maratonu, płatna w ciągu 7 dni od zapisania, jednak nie później niż do 30.04.2019 r.
  b) 150,00 zł od osoby bez względu na wybrany dystans Maratonu, płatne w ciągu 7 dni począwszy od dnia 01.05.2019 r.
 8. Ostateczny termin zapisów na Maraton upływa 31.07.2019, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc określony w pkt II. 3.
 9. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Kórnickie Bractwo Rowerowe” w Kórniku, 08 1240 6524 1111 0010 6703 1370 koniecznie z dopiskiem „V KMT, Imię i nazwisko, dystans”.
III. Przebieg maratonu
 1. Przed startem do maratonu uczestnik podpisuje kartę zgłoszenia do maratonu obejmującą oświadczenia określone w pkt 11-14 niniejszego rozdziału oraz listę startową z własnym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu. Telefon jest obowiązkowym wyposażeniem uczestnika.
 2. Uczestnicy pokonują samodzielnie trasę maratonu rowerem. W szczególności zabroniona jest jazda „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik maratonu, jazda bezpośrednio za innym pojazdem, a także jazda innym pojazdem niż rower, jazda rowerem elektrycznym lub rowerem z innego rodzaju wspomaganiem mechanicznym.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując kartę zgłoszenia do maratonu oraz listę startową. Brak złożenia karty zgłoszenia lub listy startowej jest podstawą do skreślenia z listy uczestników.
 4. Na całej trasie maratonu obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikację.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania dalszej jazdy lub niestosowania się do przepisów regulaminu.
 6. Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik maratonu.
 7. Zawodnik który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w maratonie traci prawo do zwrotu opłat oraz wszystkich świadczeń związanych z opłatą startową.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na maraton oraz powrotu do domu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika maratonu osobom trzecim lub innym uczestnikom maratonu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samodzielną zmianę trasy. W ramach świadczeń Organizator zapewnia dostęp do śladu trasy
  w formie pliku gpx. Znajomość przebiegu trasy oraz nawigacja po wyznaczonej trasie obciąża w całości uczestnika maratonu.
 11. Każdy uczestnik maratonu bierze udział na własną odpowiedzialność.
 12. Uczestnik maratonu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do maratonu akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwala także na zamieszczanie swojego wizerunku oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej Organizatora (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 13. Uczestnik maratonu przyjmuje do wiadomości, że maraton jest współfinansowany przez Gminę Kórnik i wobec powyższego wyraża zgodę na przekazanie informacji Gminie Kórnik o jego udziale w maratonie (zgoda dotyczy przekazania Gminie jego imienia i nazwiska oraz /lub wizerunku celem złożenia sprawozdania z realizacji zadania finansowanego ze środków Gminy).
 14. Uczestnik maratonu przyjmuje do wiadomości, że jego udział w maratonie jest monitorowany przy pomocy użyczonego mu trackera gps należącego do spółki trackcourse.com sp. z o.o. w Warszawie, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa i wobec powyższego wyraża zgodę na przekazanie informacji Spółce o jego udziale w maratonie (zgoda dotyczy przekazania trackcourse.com jego imienia i nazwiska celem umieszczenia go na stronie internetowej służącej do wizualizacji przebiegu maratonu).
 15. Uczestnik maratonu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do maratonu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku jego wizerunku utrwalonego na filmach lub zdjęciach z przebiegu maratonu do promowania działań Stowarzyszenia w mediach społecznościowych.
 16. Każdego uczestnika maratonu obowiązuje znajomość regulaminu maratonu.
 17. Maraton odbywa się w normalnym ruchu drogowym, a uczestnicy maratonu mają obowiązek kierować się przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szczególny nacisk kłaść należy na zapewnienie odpowiedniej widoczności rowerzysty, a zwłaszcza na oświetlenie i elementy odblaskowe.
 18. Szczegółowe informacje dot. maratonu, m.in. godzinę, sposób organizacji startu, informację o punktach kontrolnych, obowiązkowe wyposażenie Organizator ogłasza w komunikacie technicznym.
 19. Bezpośrednio po zakończeniu maratonu zawodnik podpisuje listę uczestników podając godzinę ukończenia maratonu.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
IV. Świadczenia i warunki dodatkowe
 1. Zawodnicy którzy ukończą maraton otrzymują pamiątkowy medal oraz czapeczkę kolarską.
 2. Zawodnicy każdego dystansu otrzymają na czas trwania maratonu urządzenie GPS, które zapewni monitorowanie pozycji uczestnika maratonu na trasie. Uczestnik jest zobowiązany zwrócić to urządzenie po zakończeniu maratonu Organizatorowi. Za zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia gps odpowiada uczestnik od momentu przekazania urządzenia w dniu maratonu, do chwili jego zwrotu.
 3. Pokonanie trasy maratonu wg wyznaczonego śladu gpx jest równoznaczne z ukończeniem maratonu.
 4. Pokonanie trasy maratonu „500 km” w czasie nie przekraczającym 28 godzin od momentu startu ostrego oznacza uzyskanie kwalifikacji do Maratonu Północ – Południe 2019.
 5. Na starcie Organizator zapewnia dla uczestników maratonu Pakiet Startowy obejmujący wodę oraz batony energetyczne.
 6. Każdy uczestnik maratonu na trasie 500 km otrzyma ciepły posiłek wydawany na ok. 150 km trasy, ciepły posiłek na ok. 300 km trasy oraz ciepły posiłek na na mecie.
 7. Każdy uczestnik maratonu na trasie 300 km otrzyma ciepły posiłek wydawany na ok. 150 km trasy oraz ciepły posiłek na na mecie.
 8. Dokładne miejsca wydawania posiłków na trasie opublikowane zostaną w komunikatach technicznych.
 9. Korzystanie z bazy maratonu (nocleg, kuchnia, łazienki) jest wolne od dodatkowych opłat.
 10. Każdy uczestnik maratonu może w terminie do 30.06.2018 roku zgłosić Organizatorowi (email: kornik.maraton@gmail.com) chęć skorzystania
  z materaca oraz namiotu w bazie maratonu (materac polowy harcerski). Po upływie ww. terminu dostęp do materacy nie będzie gwarantowany.
V. Postanowienia końcowe
 1. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 2. Start ostry odbędzie się z miejsca podanego przez Organizatora w komunikacie technicznym.
 3. Organizator nie udziela pomocy w zakresie transportu w przypadku awarii lub innego zdarzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę.
 4. W przypadkach spornych, lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 5. Zmiany regulaminu dokonuje Organizator, a publikowane są one jako komunikaty techniczne.
 6. Zgłoszenie się do maratonu oznacza, ze uczestnik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest akceptacja niniejszego regulaminu.
WSPIERAJĄ NAS